tại sao là Buôn

by | Jan 3, 2018

Tiền thân của “Buôn Alây” là một trang blog cá nhân của một người thích viết –  “Góc của Dê Xù”, hiện vẫn tồn tại ở WordPress.

Dê Xù đi lập Buôn mới, đầu tiên là để có nhà mới, sắp xếp lại mớ lộn xộn mà tuổi trẻ chỉ biết cắm đầu viết chứ chưa làm, sau đó là từ nhà mới định sẽ làm những chuyện phổng phao hơn, như là

– viết về những con người Dê Xù gặp, về di sản họ đang để lại, viết về họ khi chưa thành danh nổi tiếng – vì vài năm nữa với tài năng của mình, Dê Xù nghĩ họ sẽ làm được nhiều thứ rất hay ho. Và sẽ nổi tiếng.

– viết về giai đoạn mới & làm kiên cố những gì bản thân ở giai đoạn trước chỉ mới đặt ra.

– về những điều ngẫu nhiên khác – hiện tại vẫn chưa xuất hiện : )

The former of “Buôn Alây” is a personal blog of somebody love writing – “The corner of Dexu”, now still at WordPress.com

Dexu went to establish a new Buôn – firstly she will have a new home to organize the mess that her youth have created; secondly to develop her bigger intentions, such as

– writing about people Dexu have met in recent years – about their legacies when they are still potential like sleeping seeds. In the coming years, with talents, they will  do lots of great things & will be heard about.

– writing about new phase in life & reinforcing what have been put foward in the last phase.

– and more about the simultaneous stuffs – which not yet shown themselves.