XIN LỖI BẠN | I'm sorry

Mục này hiện chưa được làm xong nên bạn chưa thể xem được : )

This area is under construction then you cannot view it now.

Khi hoàn thành, bạn có thể đến đây & đọc về những người có những khả năng tiềm tàng, mà Buôn tìm thấy và muốn nói về họ (chứ chắc họ không thích tự nói về mình cho lắm).

When it finishes, you can see here people with potential elements that Buôn have found and wants to talk about them (who maybe don’t want to talk about themselves).